eValg Elektronisk valg

Listevalg

Prosedyre for stemmeavgivelse

Skjermbilde hvor man velger liste

Valg av liste

Ved å markere en liste og deretter trykke på knappen «Vis info» får man opp informasjon om en liste. Når man har bestemt seg for hvilken liste man vil levere, markerer man den og så trykker man enten på knappen «Lever liste» (for å levere listen som den er) eller på knappen «Modifiser liste» for å legge til slengere, endre kumuleringer eller foreta strykninger.

Om man heller vil levere en blank stemme trykker man på knappen «Lever blank».

Uansett vil man få anledning til å se over sin stemmeseddel (og gå tilbake for å foreta endringer) før man endelig avgir stemmen.

Modifikasjon av liste i listevalg

Skjermbilde med funksjoner for modifisering av liste

Modifisering av liste

Om man ønsker å modifisere listen og dermed velger «Modifiser liste», kommer man til en side med forskjellige verktøy for å oppnå dette. Midt på siden finnes de enkelte kandidatene på listen, i fallende rang. Hver rad har et felt hvor dennes rang er angitt, samt en boks for å hake av kumulering eller strykning. Kandidater som er forhåndskumulerte er oppført på to rader.

For å endre rang angis ny rang ved en kandidat. Deretter trykkes det på «Oppdater». For å styrke eller kumulere en eller flere kandidater hakes det av boksene for dette. Det trykkes deretter på «Oppdater». Man kan ikke kumulere forhåndskumulerte kandidater. Hvis man vil stryke forhåndskumulerte kandidater kan man velge å stryke bare kumuleringen (en linje) eller hele kandidatens oppføring (begge linjene).

Legge til slenger i listevalg

Skjermbilde med slengerliste

Legge til slenger

For å legge til en slenger velges først den listen denne skal komme fra, i menyen «Legg til slenger». Tilgjengelige kandidater kommer da opp i en rullemeny til høyre for «Legg til slenger»‐menyen.

For å legge til en slenger velger man først hvilken kandidat man ønsker å legge til, deretter hvilken rang denne skal ende opp med, tilslutt trykker man på knappen «Legg til».

Om man underveis angrer og vil ha listen tilbake i den stand den var foreslått, kan man trykke på knappen «Nullstill». Da forsvinner alle endringer.

Når all ønsket modifikasjon av listen er foretatt skal man trykke på knappen «Vis stemmeseddel».

Opptelling

Opptellingsprosessen er todelt. Den første delen går ut på å beregne mandatfordelingen. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i listenes stemmetall. Efter UiOs reglement er listens stemmetall den samme som summen av stemmene til kandidatene som stilte på listen; dette medfører at velgerne drastisk kan redusere sin innflytelse ved å stemme på færre kandidater enn hva som skal velges. Efter UiTs reglement får listene stemme som angitt på stemmeseddelen.

Deretter fordeles listens mandater på kandidatene efter vanlige regler for flertallsvalg.