eValg Elektronisk valg

Preferansevalg

UiOs preferansevalgsystem

UiO har et relativt komplisert opptellingsreglement for preferansevalg. Preferansevalgsystemet er et system for overføring av stemmer:

Denne overføringen gjør at stemmene ikke kastes bort. Det er ikke bortkastet å stemme på en kandidat som antageligvis vil få langt flere stemmer enn hva som trengs, ettersom overskuddet vil gå til neste kandidat. Det er heller ikke bortkastet å stemme på en chanseløs kandidat, da stemmen vil gå til nestemann når det er klart at kandidaten ikke kan velges.

Denne overføringen gjør også at de som velges har en forholdsmessig stor oppslutning i ryggen. Det er f.eks. vanlig at presidenter må velges med minst 50 % av velgerne; i bl.a. Finland og Frankrike går de to mest populære kandidatene til en ny valgrunde dersom ingen fikk 50 % oppslutning i første omgang. Preferansevalgsystemet medfører da at UiOs rektor har 50 % av den vektede velgermassen i ryggen med én stemme.

Hvordan stemme

Først fjerner du de kandidater du ikke ønsker å stemme på. De resterende kandidater, så mange eller så få du ønsker, settes så i prioritert rekkefølge. Deretter settes 1 for den kandidaten du helst foretrekker, 2 for den du foretrekker når den du helst foretrekker er ute av spillet, og så videre.

Eksempel: Valget har kandidatene A, B, C, D og E. Du ønsker ikke å stemme på C og E, så du stryker disse. Av de gjenstående, A, B og D, foretrekker du B. Av de andre to kandidatene, foretrekker du A foran D. Dine stemmer er da 2–A, 1–B og 3–D, mens C og E ikke blir prioritert.

Opptellingen

Dette er en forenklet fremstilling av opptellingsprosessen.

Valgreglementet spesifiserer at alle tall avrundes oppover til to desimaler.

Eventuelle blanke stemmer fjernes først.

Dersom det er flere velgergrupper i bildet, settes det en vekt på stemmesedlene slik at summen av stemmene for medlemmene av gruppens manntallsliste er gruppens innflytelse.

Valgtallet (engelsk: quota) finnes ved å ta summen av stemmenes vekt, og dele denne på antall plasser pluss én (to hvis én person skal velges, tre hvis to skal velges …). Valgtallet er den samlede stemmevekten en kandidat må få for å bli valgt.

Stemmesedlene telles så slik at stemmen gis til kandidatene på sedlenes førsteplass. Dersom noen har oppnådd valgtallet, velges disse. Ellers strykes den minst populære kandidaten, og dennes stemmesedler overføres til nestemann på listen.

Når noen er valgt, kan stemmer overføres til neste person på stemmesedlene. Dette gjøres ved å finne overskuddet, som er kandidatens stemmevekt minus valgtallet. Stemmesedlene overføres med samlet vekt lik dette overskuddet.

In English

The implemented rules follow the UiO preference election rules. These are available in Norwegian only.

The rules follow an STV system. See the Wikipedia article on the subject, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

How to vote

First make a short‐list of the candidates you approve. The short‐list can, by your wish, contain as many or as few of the listed candidates. Then prioritize the candidates on the short‐list after your preference. Number the candidates on the short‐list with 1 for your most preferable candidate, 2 for the next, and so on.

Example: The election is for the candidates A, B, C, D and E. As you find candidates B and E unfit, your short‐list is: A, C and D. Of these, you prefer C for the office, then you prefer A before D. Your preference is therefore 2–A, 1–C, and 3–D, while no vote is given to C and E.